okter

22 teksty – auto­rem jest ok­ter.

Szczęście nie ma ty­le cier­pli­wości, żeby pu­kać kil­ka ra­zy do tych sa­mych drzwi. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 14 maja 2014, 20:16

Jeśli chcesz uderzyć, uderzysz. Słabość cię poniesie.
Siłą cha­rak­te­ru jest zat­rzy­mać pięść w powietrzu. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 4 maja 2014, 17:12

Drogę naj­częściej gu­bią ci, którzy oglądają się za siebie, za często. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 7 marca 2014, 23:57

Naj­trud­niej jest wy­mazać z pa­mięci tych, którzy się sa­mi wpisali. 

myśl dnia z 25 lutego 2014 roku
zebrała 171 fiszek • 13 lutego 2014, 20:22

Ustępu­jesz par­tne­rowi dla święte­go spo­koju, a po­tem się dzi­wisz, że ten spokój za­miast święty - sta­je się opłakany. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 30 sierpnia 2013, 20:47

Lu­bią dołować in­nych sa­mi dążąc na szczy­ty - ma­sochiści za­kom­plek­sione­go ego. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 20 sierpnia 2013, 07:07

Prze­pis na uda­ny związek : skup się na za­letach, roz­prosz wa­dy ;) 

myśl
zebrała 130 fiszek • 18 sierpnia 2013, 19:57

Czy to nie dziw­ne, że mści­wemu człowieko­wi czyjś ból do­daje siły ? 

myśl
zebrała 126 fiszek • 10 sierpnia 2013, 23:47

Za­myka­my ser­ca, ot­wiera­my ręce - egoiści. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 26 lipca 2013, 21:45

Człowiek kon­flik­to­wy zaw­sze znaj­dzie so­bie powód żeby po­kazać do ja­kiego stop­nia pot­ra­fi być wredny. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 12 lipca 2013, 10:27

okter

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

okter

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Znajomi
Aktywność